​Inom cirkulär ekonomi ligger fokus ofta på långlivade produkter. REES-doktoranden Siri Willskytt vid Chalmers har istället granskat hur våra förbrukningsvaror och kortlivade produkter kan bli mer resurssnåla och miljövänliga – och hon visar att mycket finns att göra.

I sinlicentiatuppsats har Siri WIllskytt undersökt vad det finns för åtgärder som går att applicera på förbrukningsvaror och kortlivade produkter – och om dessa leder till mer resurseffektiva och miljövänliga produkter. En del av forskningen består av en fallstudie på inkontinensprodukter där olika åtgärder utvärderas genom livscykelanalyser. Siri har också analyserat befintliga bedömningsstudier i litteraturen, främst livscykelanalyser, på olika produkter och olika åtgärder som har som mål att förbättra resursanvändningen och minska miljöpåverkan.

En viktig slutsats är att det går att förbättra resursanvändningen och miljöpåverkan rejält för förbrukningsvaror och kortlivade produkter, med en mängd olika åtgärder i olika led av livscykeln. En annan viktig slutsats är att kontexten som en produkt används i till stor del kan avgöra om en åtgärd blir bra eller dålig.

Läs mer om Siris forskning och ladda ned hennes licentiatuppsats här.