Projektet ska undersöka vilka metoder för resurseffektivitet som lämpar sig bäst för vilka typer av produkter och lösningar samt lista drivkrafter och hinder för genomförandet.

Ökad resurseffektivitet och effektivare lösningar kan komma till stånd med hjälp av ny design, nya affärsmodeller eller lagar och regler. I vilken grad det inträffar beror både på marknadskrafterna och på regelverket.

Kunskapen om hur olika hinder och drivkrafter påverkar utvecklingen mot en större resurseffektivitet är begränsad. Resultatet beror också på hur vi rent fysiskt gör mätningarna under hela produktens livslängd – Hur effektivt används materialet?, Hur effektiv är produktionen?, Hur kan vi öka användningen av produkten?. Kan vi ge den längre liv eller dela användningen? Kan vi i återbruka materialet eller sluta materialströmmarna?

Kan mätningar bidra

Kunskapen är också begränsad kring exempelvis hur mätningar av den här typen bidrar till en större resurseffektivitet – vad är det som lönar sig mest att åtgärda? Vilka åtgärder gör störst nytta för miljön?, Vilken typ av åtgärder passar för vilka typer av produkter?
Och hur kan resurseffektiviteten öka vid användningen av sällsynta material som också är kritiska för den tekniska och samhälleliga utvecklingen?

En litteraturstudie har startats som ska ge svar på vad som krävs för att öka resurseffektiviteten. Material samlas in från befintliga publikationer, men också från de utvärderingar som görs hos de deltagande företagen. En systematisk analys förväntas sedan visa vilka kritiska faktorer som finns för utveckling och implementering av mer resurseffektiva lösningar.

Två årigt projekt

Projektet kommer att drivas under Mistra REES två första år och ge en viktig bakgrund till flera av de övriga projekten. Resultatet är också viktigt för kunskapsuppbyggnaden, både inom forskarvärlden och utanför, inte minst som stöd för politiker och beslutsfattare när de tvingas prioritera mellan olika åtgärder som ökar resurseffektiviteten.
Resultaten kommer också att presenteras på konferenser och i artiklar, liksom i möten, workshops och webinarier. Resultatet finns med i den lärobok som ska bli ett resultat av REES-programmet.

Medverkande företag: Attends healthcare, Din fabrik, Godsinlösen, HTC, Inrego, Off2off, Stpin, Volvo Car och Volvo Group.

Ansvarig forskare

Anne-Marie Tillman, professor, Chalmers. Foto: Monica Westman