Månadens REES partner är Volvo Cars som framgångsrikt kombinerar miljönytta med stark ekonomi, med strävan att expandera till fler områden där återtillverkning kan göra större nytta.

Vilken är er kärnverksamhet?
Volvo Cars utvecklar och producerar personbilar för den globala marknaden. Vi har ca 2300 återförsäljare i mer än 100 länder. Bilarna produceras i 5 monteringsfabriker (snart 6) och 2 motorfabriker, samtliga belägna på viktiga huvudmarknader. För närvarande genomgår företagets produktportfölj en transformering till allt mer elektrifierade produkter.

Hur jobbar ni med cirkulär ekonomi?
Vi har sedan många år Miljö som kärnvärde för vår verksamhet, och kopplat mot kärnvärdet finns hela tiden ekonomiska aspekter. Ett exempel som ofta lyfts fram i detta sammanhang är företagets arbete med återtillverkning. Detta har pågått oavbrutet sedan 1945 och där har signifikant miljönytta kombinerats med stark ekonomi på ett framgångsrikt sätt. Vår strävan är att stärka detta arbete ytterligare och expandera till fler och fler områden där återtillverkning kan göra än större nytta.
Vår bedömning är att cirkulär ekonomi kommer bli mer viktigt i framtiden då den pågående transformationen till elektrifierade produkter kommer ställa såväl miljömässiga som ekonomiska aspekter mer i rampljuset.

I våra strategier ingår resurseffektivitet som en viktig faktor. Detta tema syns i såväl vår verksamhet som i våra produkter och omfattar såväl materialflöden i och kring våra fabriker som användandet av återvunna och förnyelsebara material i våra bilar.

Avslutningsvis vill jag nämna den globala trenden med delad ekonomi, som på ett radikalt sätt kommer förändra förutsättningen för materialhantering i bilindustrin när ägarmodellen ser annorlunda ut. Här lär vi oss mycket genom studier av flottkunder hos t ex Sunfleet och Uber.

Vilka är de största utmaningarna med att verka för en cirkulär ekonomi?
Förändringsresan från dagens produktutveckling och produkterbjudanden till morgondagens är en stor utmaning. Vi är en liten spelare med mindre än 1% av den globala marknaden. Vår leverantörskedja är utvecklad över decennier till att bli vad den är idag. Att ställa om både oss själva och våra leverantörer från dagens affärsmodell till en cirkulär sådan kommer kräva mycket jobb och mod. Någon kommer behöva gå före och visa en tillräckligt lovande affärsmodell, i alla fall i relation till gängse affärsmodell, för att omställningen ska skjuta fart. Kanske är omställningarna till elektrifierade och självkörande bilar, som dessutom delas av flera, den perfekta grogrunden för cirkulär ekonomi

Hur har ni deltagit i Mistra REES hittills?
Vi har deltagit i intervjuer inom ett antal områden och dessutom medverkat i workshops. Syftet här är att förstå de specifika frågeställningar som fordonsindustrin behöver hantera för att öka resurseffektiviteten.

Vad har ni haft mest nytta av så här långt och vilka är de största utmaningarna?
En stor nytta är att se hur andra industripartner inom REES arbetar med resurseffektivitet. Ett annat område är tillgång på kompetens inom resurseffektivitet, speciellt inför kommande omställningar då det naturligt öppnas möjligheter att förändra.

Hur uppfyller deltagandet förväntningarna?
Vår ingång i REES har kretsat mycket kring återtillverkning. Här upplever vi att deltagande i REES är en möjliggörare för en vidareutveckling både inom och utanför det affärsområdet.

Vad vill ni se mer av i framtiden?
Vi vill öka vårt engagemang i projektet och nå ut till fler medarbetare inom företaget. Dels vill vi på detta sätt skapa ett ökat engagemang kring resursfrågorna och dels vill vi ge medarbetarna på företaget användbara verktyg för hur de kan arbeta med resursfrågorna på ett effektivt sätt. Resan med engagerade och kunniga medarbetare mot transparent miljörelaterad hållbarhetsdata med livscykelperspektivet i fokus har bara börjat.

Året är 2050, ni ser tillbaka på hur den cirkulär ekonomin utvecklats – vilket är ert största bidrag till att den cirkulära ekonomin förbättras?
När vi hittade nyckel till hur vi kunde frikoppla mobilitetslösningar från ett ökat resursutnyttjande av ändliga källor så tog de hållbara affärerna fart på allvar. Ord som samarbete, kunskapsöverföring, delade affärer och risker fick nya betydelser. Istället för fokus på kostnader blev värdeflöden allt viktigare och där föll materialfrågorna naturligt på plats. En av de enskilt största förändringarna var de förändrade ägarförhållanden som den delade ekonomin förde med sig. Volvos värde varar hette det för länge sedan – de visste inte hur rätt de hade…