INTERVJU Confederation of Waste-to-Energy-Plants (CEWEP) är intresseorganisationen som företräder europeiska kraftvärmeproducenter i Bryssel. Till stor del handlar arbetet om att lyfta fram kraftvärme och avfallsförbränning i den europeiska energi- och klimatdebatten. Ella Stengler är CEWEP:s generalsekreterare och har haft en framträdande roll i diskussionerna om EU:s nya paket om cirkulär ekonomi.

Vad är ditt övergripande omdöme om EU:s nya paket om cirkulär ekonomi?
– Först och främst är det väldigt positivt att den här typen av frågor lyfts upp på den politiska agendan. Ett tydligt regelverk för avfall och återvinning är en förutsättning för att kunna göra EU:s ekonomi mer cirkulär och resurseffektiv, inte minst kommer den nya avfallshierarkin underlätta det fortsatta arbetet avsevärt, säger Ella Stengler.

-Även om det är positivt att politikerna vill ta i tu med Europas växande sopberg så är den kompromisstext som nu förhandlats fram ordentligt försvagad – både tidtabell och ambitionsnivå har skruvats ned rejält.

Det kommer dröja till år 2035 innan kravet att högst tio procent av avfallet får läggas på deponi.

– Dessutom får de länder med störst sopberg ytterligare fem år på sig. För att få fart på övergången till en cirkulära ekonomin borde Kommissionen lagt ribban betydligt högre. Det är dessutom tydligt att EU-kommissionen förbisett de möjligheter som finns hos kraftvärme och avfallsförbränning för att klara klimat- och energimutmaningen.

På vilket sätt skulle kraftvärme och sopförbränning kunna bidra till energi- och klimatmålen?
– Enligt EU:s gemensamma forskningscentrum (JRC) deponeras årligen avfall motsvarande 1409 petajoule. Om denna energimängd istället hade tagits tillvara hade den kunna tillgodose 12,8 procent av EU:s hushåll med både el och värme. Samtidigt som denna stora potential står outnyttjad tvingas EU importera hälften av sitt energibehov, något som kostar EU en miljard euro varje dag. Smart avfallsförbränning är både klimatsmart och kostnadseffektivt. I dag får mer än 15 miljoner europeiska hushåll sin energi från avfallsförbränningsanläggningar – potentialen är betydligt större än så.

Vad skulle ni vilja se för nya initiativ från EU-kommissionen?
– Först och främst måste EU-kommissionen se till så att medlemsländerna faktiskt följer gällande regelverk. Vi anser att avfallsdeponidirektivet bör utvidgas så att det också omfattar all typ av avfallshantering, och inte bara kommunala anläggningar som idag. En annan svaghet i EU:s avfalls- och återvinningspolitik utgår från kvantitativa mål uttryckt i absoluta volymer – däremot saknas det nästa helt kvalitativa målsättningar. Vi anser att det måste till tydligare incitament för att främja återvinning av resurskrävande produkter och material. Det är först då det kan uppstå en kommersiell marknad för återanvändning och återvinning.

– Sist men inte minst – EU-kommissionen bör ge kraftvärme en betydligt mer framträdande roll i sin energi- och klimatpolitik. Sopförbränning är ett resurseffektivt sätt att tillvarata det avfall som inte kan återvinnas. Dessutom kan de restprodukter som uppstår vid förbränningen ersätta begränsade resurser som sand och grus, exempelvis vid tillverkning av byggnadsmaterial, säger Ella Stengler.

Bild: http://www.cewep.eu/contact-and-team/