Forskningsprogrammet Mistra REES är ett samarbete mellan ledande akademiska miljöer, industriföretag och samhällsaktörer med syfte att skapa kunskap om mer resurseffektiva och effektiva lösningar baserade på en cirkulär ekonomi.

Mistra REES är ett led i arbetet för att möta den ökande globala oron för överutnyttjande och kommande brist på naturresurser. Globala rapporter från FN, liksom det omfattande EU-initiativet ”Ett resurseffektivt Europa”, markerar tydligt behovet av innovativa lösningar och strategier för att lösa utmaningar relaterade till miljö- och resursfrågor. Mistra REES utgör ett viktigt bidrag till den europeiska och globala rörelsen mot resurseffektiva lösningar.

Visionen

Mistra REES vision är att främja den svenska tillverkningsindustrins övergång till en cirkulär och hållbar ekonomi. Genom tester och validering av metoder framtagna inom Mistra REES kommer programmet att stödja svenska tillverkande företag i utvecklingen av världsledande, nya och innovativa produkter och tjänster baserade på cirkulär ekonomi. Våra företagspartners får tillgång till de senaste forskningsresultaten liksom till ett nätverk av experter som tillsammans utgör en plattform för att diskutera, testa och utveckla de senaste idéerna och innovationerna.

Det unika med Mistra REES är att programmet sammanför kompetens från tre olika forskningsområden, ”utformning av produkter och tjänster”, ”affärsmodeller” och ”politik”, med ambitionen att förstå hur dessa tre områden påverkar och samverkar med varandra. Det starka och engagerade samarbetet mellan akademin och de deltagande företagen möjliggör en unik möjlighet att samarbeta, skapa, utvärdera och genomföra resultaten som uppnås inom programmet. Detta ger ett tydligt mervärde för forskare såväl som för deltagande affärspartners. Ett exempel på resultat är metoder och verktyg för design av resurseffektiva produkter- och tjänster samt affärsmodeller som stödjer en effektivare användning av resurser i en cirkulär ekonomi. Ett annat övergripande resultat blir Mistra REES lärobok.

Sju projekt

Mistra REES består av sju projekt. Det första projektet, PR1, syftar till att skapa en kunskapsbas för resten av programmet om var den cirkulära ekonomin är mest effektiv. RP1 kartlägger också företags- och policyrelaterade drivkrafter och hinder för en övergång till mer resurseffektiva och effektiva lösningar. Baserat på PR1 kommer forskning och verksamhet inom tre projekt, RP2, RP3, RP4 att utveckla metoder för att utforma produkter, tjänster, affärsmodeller och strategier. Olika metoder används i de fyra projekten, så som litteraturöversikter, strukturerade intervjuer, workshops och protokollanalys med deltagande parter, samt livscykelberäkningar och ekonomiska bedömningar.

Projekt 5 syftar till att beskriva och analysera sambanden mellan produkt- och tjänstedesign, affärsmodeller och regelverk. Sådan kunskap kommer också att bidra till att skapa metoder för effektivare samarbete mellan aktörer som arbetar med resurseffektiva lösningar. En modell för de ovan angivna sambanden kommer att byggas. Baserat på denna modell kommer sedan en datoriserad dynamisk modell av systemen utvecklas och användas.

Inom projektet kommer workshops, med deltagande av de företag som är engagerade i Mistra REES, att bidra till rekommendationer hur övergången till ett resurssnålare samhälle och en cirkulär ekonomi kan underlättas såväl för industrin som för samhället i stort.
I RP6 och RP7, ligger fokus på ledning och samordning av programmet samt spridning av forskningsresultaten. Mistra REES lärobok kommer att vara huvudresultatet inom PR6.