I en värld med begränsade resurser är behovet större än någonsin av att gå från linjära materialflöden till cirkulära. Om linjära sätt att producera och konsumera varor och tjänster byts ut mot cirkulära kan vi åstadkomma väsentliga förbättringar i resurseffektivitet. För att möjliggöra detta behöver produkter och tjänster vara konstruerade för att vara resurseffektiva i ett livcykelperspektiv.

Det behövs nya sätt att återanvända, reparera, återtillverka och återvinna produkter och deras delar, så att de kan användas igen.

Men det finns stora luckor, både kunskapsmässigt och i praktiken, kring hur man ska utveckla resurseffektiva och cirkulära lösningar. För att fylla igen de luckorna har Mistra REES programmet följande mål.

Mål för arbetet

Skapa och konsolidera kunskap om sammanhang och förutsättningar för resurseffektiva lösningar i samarbete mellan akademi, industri och samhällsaktörer. Programmet skall ta fram kunskap om vilka sektorer och vilka typer av värdekedjor inom tillverkningsindustrin som har stor potential att öka resurseffektiviteten samt kunskap om hinder och drivkrafter för en övergång.

Utveckla principer, metoder och riktlinjer för framtagning av resurseffektiva produkter och tjänster, affärsmodeller, policyinstrument och policypaket för att möjliggöra omvandlingen.

Förstå relationerna mellan framtagning av produkter och tjänster, affärsmodeller, policyinstrument och policypaket för att utforska möjligheterna för en effektiv samverkan mellan dem.

Möjliggöra ömsesidigt lärande mellan akademi, industri och samhällsaktörer om omvandlingen av Sveriges tillverkningsindustri mot mer resurseffektiva och cirkulära lösningar.

Resultat

Resultatet av Mistra REES är globalt ledarskap för hållbarhet, förbättrad konkurrenskraft och minskade affärsrisker i svensk tillverkningsindustri. Programmet kommer att flytta fram forskningsfronten för cirkulär ekonomi genom att utveckla principer, metoder och riktlinjer för framtagandet av resurseffektiva produkter och tjänster, affärsmodeller och policypaket.