En cirkulär ekonomi kräver att ett antal byggbitar finns på plats: Kunskaper om material och design som tar hänsyn till resurseffektivitet, nya affärsmodeller som inte premierar slit och släng, återbruk av resurser även på ett globalt plan och inte minst lagar, regler och bestämmelser som stöder en cirkulär ekonomi.

– Vi ser inte att det finns någon optimal policy för en cirkulär ekonomi. Det är många EU-direktiv och många olika regler och avtal som ibland verkar i synergi och ibland motverkar varandra, säger Carl Dalhammar, forskare vid IIIEE som är ansvarig för policy-delen inom Mistra REES.

Forskagruppen har identifierat ett antal hinder och drivkrafter som finns för en övergång till en mer cirkulär ekonomi och en rapport finns nedan. Målet för delprojektet är att få fram förslag på regelverk och styrmedel som kan underlätta övergången.

Stora utmaningar har forskarna funnit inom själva kärnan i den cirkulära ekonomin, där också de största värdeförlusterna finns i dag, nämligen inom områden som återanvändning, reparation och återtillverkning.

– En innovativ artikel vi har skrivit handlar om problemet med planerat åldrande, att en produkt konstrueras för att bli omodern eller för gammal inom några få år, säger Carl Dalhammar.

Utgångspunkt i ekodesign

Bland annat har de tagit sin utgångspunkt i regler om ekodesign av dammsugare och belysning och diskuterar vilka styrmedel EU kan använda för att öka produkters hållbarhet.

Tillsammans med bland andra företagen inom Mistra REES, Lunds och Malmö kommuner och inte minst med IKEA och andra företag utanför programmet har ett antal utmaningar identifierats som också har lett till flera studentprojekt. Exempelvis har en studie av unga konsumenters attityder gentemot cirkulära konsumtionskoncept genomförts i samarbete med IKEA.

Bland de projekt som nyligen startats finns exempelvis hur en kvalitetsmärkning för återtillverkat skulle kunna se ut – företagen vill kunna kommunicera att kvaliteten är lika hög eller högre än motsvarande produkt som är nytillverkad.
Ett annat projekt handlar om upphandling av återtillverkade produkter.

Engagerade studenter

Olika studentarbeten har initierats i samarbete med Lund och Malmö kommuner. Exempelvis har en grupp studenter inventerat andrahandsmarknaden i Lund och tagit fram förslag på hur en kommun kan stötta den här typen av aktörer samt även hur kommuner kan arbeta med återbruk. Hållbar utveckling Skåne är en annan samarbetspartner.

– Det kommer ju en svensk utredning om cirkulär ekonomi inom kort och de kommer säkert att föreslå styrmedel. Den utredningen måste vi naturligtvis förhålla oss till, men jag tycker att vi ligger väl i fas med vårt projekt så här långt, säger Carl Dalhammar.

Kontakt