Vi vill öka förståelsen för hur design och konstruktion, affärsmodeller, politik och regelverk beror av och påverkar vartannat. Ökad förståelse innebär att vi kan implementera ett mer resurssnålt arbetssätt på kortare tid och påskynda utvecklingen mot ökad hållbarhet.

Vi vll också identifiera och förstå vilka forskningsfrågor som är mest relevanta för framtiden och även utforma rekommendationer för en övergång till en cirkulär ekonomi och en ökad resurseffektivitet, såväl inom industrin som i samhället i stort.

Projektet består av två delar, det första fokuserar på hur relationerna mellan policy, design och affärsmodell påverkar resurseffektiviteten. Det andra ska leda till rekommendationer hur en övergång till cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet ska gå till. Den andra delen är till stor del baserad på resultaten från projekten 1-4. Här utnyttjas och konsulteras självklart också personer i det nätverk som byggts upp under programtiden.

Konceptuell modell

Tanken är att bygga upp en konceptuell modell över hur olika beroenden ser ut . Modellen ska sedan byggas in i en datorbaserad och dynamisk modell, så kallad System Dynamics. Detta är en etablerad metod att förstå beteenden i komplexa system över tid och även för att lösa och klargöra dynamiska och illa strukturerade beslutspunkter. Framtagandet av den konceptuella modellen kommer att ske genom arbetsmöten, workshops, och kommer sedan att läggas in i något befintligt datasystem. Dessa arbetsmöten ska också användas för att få en djupare förståelse för vilka krav som ställs från alla de grupper som är involverade i processen och på vilket vis de föredrar att få information och senare också för att få feed-back och utveckla rekommendationerna.

Stöd i det fortsatta arbetet

Den datorbaserade, dynamiska modell vi får fram över hur alla beroenden och relationer påverkar övergången till en cirkulär ekonomi kommer att kunna användas och vara ett stöd för politiker och beslutsfattare, såväl på företag som i samhället i övrigt.

Forskare, konstruktörer, politiker och beslutsfattare kan dra nytta av den ökande förståelsen för dessa samband och resultaten kommer därför att spridas på konferenser, via vetenskapliga rapporter, via workshops och webinarier. Ett kapitel om modellen kommer även att finnas i REES lärobok, riktad till studenter och praktiker.

Deltagande företag:  Alla

Forskningsledare


Mattias Lindahl, professor, Linköpings universitet. Foto: Monica Westman

Kontakt

Mattias Lindahl

Professor