Visionen om en cirkulär ekonomi och resurseffektiva lösningar kan inte förverkligas utan politiska åtgärder. Trots att cirkulär ekonomi nu får mycket uppmärksamhet, och allt det arbete som görs inom Ellen MacArthur Foundation och av många andra aktörer, går förändringsarbetet mycket långsamt. Frågan om ökat politiskt stöd får därför allt större aktualitet.

Konstruktionslösningar, affärsmodeller och beteenden hos användarna påverkas av politiska beslut och styrmedel. Projekt fyra ska ge en översikt och en analys av det politiska läget och även rekommendationer av politiska styrmedel och åtgärder som är relevanta för övergången till resurseffektivitet. Arbetet bygger på kunskaper som skapas i projekt ett om vilken politik som möjliggör respektive hindrar en övergång mot mer resurssnåla och effektiva affärsmodeller, produkter och processer. Det gäller såväl i Sverige som i Europa och övriga världen.

Konventioner och avtal styr

De strategier som kan användas som kan stödja övergången mot större resurseffektivitet är många och de kan tillämpas på många olika nivåer, lokalt, regionalt, nationellt, på EU-nivå och globalt.
På internationell nivå finner vi internationella konventioner som gäller för avfall och kemikalier, liksom olika handelsavtal, inte minst viktiga när man ser till marknader för renoverade och återtillverkade produkter.

På EU-nivå har vi lagar och regler för kemikalieinnehåll i produkter och direktiv om ekodesign (Reach), regler för konsumentinformation och märkning liksom regler för insamling och återvinning av produkter. På nationell och lokal nivå har vi skatter och avgifter, regler för märkning och certifiering liksom regler för offentlig upphandling, konsumentinformation och återvinning/återanvändning. Detta är bara några exempel på områden där lagar och regelsystem behöver ses över och där politiker behöver peka ut riktningen.

Även standardisering är viktigt här, som överensstämmer med standarder inom andra områden.

Intervjuer och fallstudier

Forskningen kommer att bygga på kunskap från fallstudier som genomförts i andra projekt inom Mistra REES. Vi kombinerar denna kunskap med nya empiriska data från undersökningar och intervjuer med deltagande företag, vi gör fallstudier med fördjupade undersökningar av den politiska omgivningen, liksom analyser av regelverken.

Webbseminarier och workshops möjliggör en diskussion med berörda parter och kommer att användas för att analysera och utforma förslag.
Resultaten kommer att spridas till relevanta internationella vetenskapliga grupper via tidskriftsartiklar och konferensbidrag. Till industrin via populärvetenskapliga artiklar, webbseminarier och workshops och till beslutsfattare genom nyhetsbrev, presentationer och workshops. Studenter på svenska och internationella program får ökade kunskaper genom undervisning och REES lärobok.

Medverkande företag: Din fabrik, Off2Off, Stpin.

Forskningsledare


Carl Dalhammar, universitetslektor, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lunds universitet. Foto: Monica Westman

Kontakt