Vilken praktisk kunskap finns inom akademi och svensk industri kring affärsstrategier och modeller som leder till resurseffektiva lösningar? Fokus ligger på hur affärsmodellerna utvecklats, vilka designmetoder som används och jämföra dem med de metoder och verktyg som är framtagna i den akademiska litteraturen.

Ambitionen är att flytta fram positionerna inom området och ta fram olika metoder för att öka möjligheterna att utveckla resurssnålt. Genom att även lägga ett hållbarhetsperspektiv vid utvärderingen av strategier och affärsmodeller för såväl produkter som tjänster bidrar projektet till ökad kunskap inom ett område där det idag finns stora kunskapsluckor.

Projektet kommer att ge insikter i vilka miljömässiga, ekonomiska och politiska villkor som råder inom olika sektorer och undersöka var den stora potentialen för en övergång mot mer resurseffektiva lösningar finns, genom att:

  • De marknadskrafter och hinder som finns för de företag som vill arbeta mot en ökad resurseffektivitet, i Sverige, Europa och världen, identifieras och struktureras.
  • De många och skiftande strategier och affärsmodeller som används kartläggs och utvärderas. Hur stor potential respektive strategi har vid en övergång mot ökad resurseffektivitet värderas.
  • Vilka krav svenska företag har på affärsstrategier och modeller undersöks liksom vilka metoder och verktyg de idag har för att utveckla sina affärsmodeller.

Strategier för övergång

Materialet kommer sedan att analyseras för att få fram generisk kunskap om vilka strategier och steg som kan leda till en lönsam och lyckosam övergång till resurseffektiva system och lösningar.

Projektet är indelat i flera steg, som tagits fram i nära samarbete med de deltagande företagen. Projektet kommer att ge svar på viktiga forskningsfrågor och ge underlag för projekt fem som ska undersöka relationer mellan affärsmodeller, design och konstruktion och policyer för ökad resurseffektivitet.

Resultaten kommer att presenteras på konferenser och publiceras i relevanta vetenskapliga tidskrifter och även nå ut till industrin via populärvetenskapliga artiklar och workshops. Politiker och beslutsfattare nås via presentationer och workshops och studenter via den lärobok som också är en del av programmet Mistra REES.

Kontakt: Andrius Plepys

Deltagande företag: Attends Healthcare, Ericsson, HTC, Inrego, Off2Off, Polyplank, Qlean, Stena, Ståthöga, Volvo Cars och Volvo Group.

Ansvarig forskare


Andrius Plepys, universitetslektor, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lunds universitet. Foto: Monica Westman