Det är på designstadiet som de största möjligheterna finns att påverka hur resurseffektiv en produkt kommer att vara under dess livslängd. Resultaten av projektet, som sträcker sig över fyra år, ska leda till nya designstöd som blir bästa standard inom industri och akademi.

På designstadiet avgörs även utformningen av de tjänster som hänger samman med produkten, som exempelvis hur uppgradering sker, underhåll, reparationer, återbruk, återtillverkning och om produkten leasas eller delas.

Exempelvis kan reparationer förlänga användningen av en produkt, vilket påverkar resurseffektiviteten, och en uppgradering kan innebära att en produkt kan uppfylla ställda krav i många extra år.

Nya metoder

Att använda en metod kan vara effektivt sätt att effektivisera designprocessen även om det också kan innebära begränsningar i friheten att hitta egna lösningar. Projektets mål är att ta fram metoder som underlättar designarbetet i tidiga stadier och som även tar hänsyn till resurseffektiviteten. Det handlar om samtidig design av produkter och därmed sammanhängande tjänster. Metoderna ska vara generiska och användbara inom ett brett spektrum av olika branscher.

Fyra steg

Arbetet sker i fyra steg:
I det första inventeras de designmetoder som i dag används för att öka resurseffektiviteten och hur de upplevs. De metoder som används i de medverkande företagen jämförs med de metoder vi finner i litteraturen.
I nästa steg undersöks vilka krav som kan ställas på metoden, som exempel att den ska vara enkel att förstå, lära sig och använda. Intervjuer genomförs liksom konkreta designworkshops med erfarna designers i de deltagande företagen.
I den tredje delen kommer metoder att tas fram i nära samarbete med REES partners och i den fjärde kommer sedan dessa metoder att testas och utvärderas i verkliga projekt.
Hur effektiva metoderna är kommer att utvärderas med avseende på användarupplevelse och potentialen att minska såväl miljöpåverkan som kostnader.
Resultatet kommer att användas i projekt 5.

Resultaten av projektet, som sträcker sig över fyra år, ska leda till nya designmetoder som blir bästa standard inom industri och akademi.

Publicering kommer att ske i relevanta tidskrifter, kommuniceras till industrin via populärvetenskapliga artiklar och workshops och resultatet tjänar också som underlag för ett eller flera kapitel i Mista REES lärobok

Deltagande företag: Attends Healthcare, Ericsson, HTC, Inrego, Polyplank, Qlean, Stena, Såthöga, Volvo Cars och Volvo Group.

Ansvarig forskare

Tomohiko Sakao, universitetslektor Linköpings universitet. Foto: Monica Westman

Kontakt

Tomohiko Sakao

Associate Professor